خرید مگنا ار ایکس
عناوين مطالب وبلاگ
- ر حال تغییراست – که خازن با این تغییر، مخالفت می‌کند - و باعث می‌شو
- ت نتیجه این است که عناصر خازنی و سلفی مدار تمایل
- وتلفات بالاتری را برای مقدار یکسانی از توان و جریان ه
- بالاتری را برای مقدار یکسانی از توان حقیقی دارد. -ضریب توان هنگامی که ولتاژ و جریان هم فازند، یک اس
- م توان "wattless" نامیده می‌شود
- ازی قرار داده شوند، پس جریان از طریق سلف و خازن تمایل به لغ
- اختلاف فاز دارند. برای نیمی از هر سیکل،
- بخشی از توان که به‌طور متوسط در طول یک دوران کامل از شکل
- و کم شد تا اینکه الان فقط باید خیلی خاص باشه تا تمایل
- وران کامل از شکل موج AC، در نتیجه انتقا
- دلیل داری ازش نگهداری می کنی و نقش فرزندت رو داره
- Whenever the chips are down and
- گر این سیکل، این حاصل منفی است که این نش
- گر بارها راکتیو خالص باشند (خازنی و سلفی )ولتاژ
- دریک مدار جریان متناوب سادهAC که متشکل
- ش انرژی شود - بخشی از توان که به‌طور متوس
- قط باید توانایی الکترود در خصوص
- بروش Hot-Dipping پوشش ش
- میشود. این ترک بیشتر در گلویی جوش های
- ناشی از پروسه های جوشکاری
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد