:  مگنا ار ايكس به همراه اشانتيون - داروي گياهي طبيعي براي افزايش گر بارها راکتیو خالص باشند (خازنی و سلفی )ولتاژ

-

د را دریک زمان معکوسمی‌کنند. در هر لحظه حاصل ضرب ولتاژ در جریان مثبت است، که نشان می‌دهد که جهت انرژی عکس نمی‌شود. در این مورد، تنها توان حقیقی منتقل شده‌است. -گر بارها راکتیو خالص باشند (خازنی و سلفی )ولتاژ و جریان ۹۰ درجه با هم اختلاف فاز دارند. برای نیمی از هر سیکل، حاصل ضرب ولتاژ در

جریان مثب

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : چهارشنبه 16 آبان 1397 | 14:55 | نویسنده : خرید مگنا ار ایکس |